Home

Plocha čtverce

Příklad čtverce si můžete prohlédnout na následujícím obrázku. Pokud řekneme, že něco má plochu jeden metr čtvereční, znamená to, že ta plocha má stejný obsah, jako čtverec, který má délku strany jeden metr. Pokud máte pokoj o ploše 10 metrů čtverečních, znamená to, že se tam těch čtverců o straně délky. Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu čtverce. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis. Obsah a obvod čtverce. Strany čtverce jsou stejně dlouhé, sousední svírají pravý úhel. Úhlopříčky jsou stejně dlouhé, navzájem se půlí a jsou na sebe kolmé Obsah (plocha) a obvod čtverce. obvod o = 4*a obsah S = a 2 délka úhlopříčky u = a*√2 poloměr kružnice opsané (vnější) r1 = u/2 poloměr kružnice vepsané (vnitřní) r2 = a/2 : Zdroj: Wikipedia.org, 2014 Planimetrie, rovinné útvary

Kalkulátor - obsah čtverce - zadej hodnoty V jakých jednotkách (units) bude zadáno, v takových bude výsledek, ale jednotkách plošných². Zadání potvrďte ENTREM, nebo použíjte zvyšovací šipky. a strana Výsledek Plocha bytu (obsah obdélníku) je tedy 69 metrů čtverečních. Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod . Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod. Další vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů, jako například strana čtverce, jemuž je kružnice opsaná nebo vepsaná, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu čtverce a také zde Čtverec. V encyklopedii Wikina pod heslem Kruh mohou být užitečné zpětné vzorce pro výpočet průměru nebo poloměru z obvodu nebo z plochy (obsahu) kruhu Jak vypočítat obsah čtverce přes úhlopříčku. a - strana čtverce. c - úhlopříčka. Vzorec obsahu čtverce přes stranu a, (S): Výpočet online. a = S = Vzorec obsahu čtverce přes úhlopříčku c, (S): Výpočet online. c = S = 8. Vzorec výpočtu obsahu obdélníku. b - délka obdélníku Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu kruhu. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis

Čtverec — Matematika

online kalkulačka, výpočet čtverce, plocha, obvod, vzoreček matematika. Přeskočit na obsah. calc.longy.cz Online kalkulačka Menu. Základy. Ohmův zákon; Dělič napětí - odporový Koule a kulová plocha (sféra) Datové typy; Operátory; f-ce standardní. Obdélník a kružnice (kruh) Úhlopříčka (u) = průměr kružnice obdélníku opsané kratší strana obdélníku (a) = průměr kružnice obdélníku vepsané . Další vzorce pro výpočet kružnice opsané nebo vepsané, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu kruhu, nebo v encyklopedii Wikina pod heslem Kruh. Rovněž v encyklopedii Wikina pod heslem Obdélník mohou. Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha.. Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru.Označuje se písmenem S, či v mezinárodním použití písmenem A.. Někdy se toto slovo nesprávně používá také pro objem prostorových (třírozměrných) těles, který se označuje. Je-li dána délka oblouku nebo úhel výseče, je možno nalézt podle vzorce její obsah

Čtverec: obsah a obvod — online výpočet, vzore

Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha. Má smysl mluvit o obsahu čtverce, obdélníku, kruhu, o obsahu plochy ohraničené křivkami, mnohoúhelníkem apod. Obsah měříme v plošných jednotkách SI - metr čtvereční (m^2), centimetrech čtverečních (cm^2), čtverečních milimetrech (mm^2), kilometrech čtverečních (km^2 obsah čtverce, obsah obdélníku objem válce, objem kvádru objem krychle, obsah trojúhelníku malá násobilka, velká násobilka obsah lichoběžníku, Pythagorova věta goniometrické vzorce, zlomky oblíbené materiály A

'plocha' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. A právě stopa této vaší bábovičky v písku je ta zmíněná zastavěná plocha. Ale jako všechno, i toto není zcela jednoznačné. Není dům jako dům! Kdyby všechny domy měly půdorys obdélníku nebo čtverce, bylo by to jednoznačné, ale (naštěstí) domy nejsou tak nudné a každý je jiný. Představte si třeba dům.

Čtverec, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopříčka, vepsaná

Plocha o rozloze 90000 m 2 je rozdělena na 36 shodných čtverců, urči v metrech délku strany jednoho čtverce. Úhlopříčky Jedna úhlopříčka kosočtverce je větší než druhá o 4 cm. Pokud je plocha kosočtverce 96 cm 2 , najděte stranu kosočtverce Online kalkulačka - výpočet čtverce, obsah, plocha. Přeskočit na obsah. calc.longy.cz Online kalkulačka Menu. Základy. Ohmův zákon; Dělič napětí - odporový Koule a kulová plocha (sféra) Datové typy; Operátory; f-ce standardní. Video je 3. (poslední) částí řešením úlohy ctverec_obdelnik na webu http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/excel.ht GEOMETRIE PLOCHA - čtverec Výpočet plochy čtverce. Výpočet plochy čtverce. Stačí zadat délky stran a nechat si vypočítat výsledek. PORADNA DISKUZE RADY A NÁVODY PŘÍBĚHY KVÍZY KALKULAČKY VIDEO NÁVODY PŘEVODY JEDNOTEK délka -.

Kalkulátor - Obsah čtverce: S = a *

Obvod, obsah, povrch a objem skolaposkole

Další jednotky. Kilometr čtvereční (km²) je jednotka plochy, značí se km². Je rovná ploše čtverce se stranou dlouhou 1 kilometr.Protože je plocha čtverce dána druhou mocninou jeho strany, platí 1 km² = 1 000 000 m². Hektar (značka jednotky: ha) je vedlejší jednotka SI pro plošný obsah. Je rovná ploše čtverce se stranou dlouhou 100 metrů (1 hektometr) Koeficient Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) vejde do dané jednotky. Například 100 u jednotky plošného obsahu ar znamená, že 1 ar = 100 metrů čtverečných.. Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů Vzorec/plocha pro výpočet obsahu čtverce je S = a∙a 3. Cukr je sypký/rozdílný. Můžeme ho nasypat do misky. 4. Pro plochu/převod jednotek délky platí 1 m = 100 cm. 5. Máme velké rozměr/množství studentů, máme 40 studentů v jedné třídě. 6. Rozměr/nádoba hrany krychle je a = 6 cm

Jak vznikla zahrada na malé ploše | Dům a byt

KRUH: obvod, plocha, obsah kružnice (vzorec a on-line výpočet

 1. Přemýšlejte o tom a pak prosím nemějte inženýry za úplné hlupáky. Nic takového není dovoleno. My neuvažujeme o zakřivení 600 stop (200m) na kolejnici dlouhé 30 mil nebo na vodním kanálu, stejně jako nemaříme náš čas tím, že bychom chtěli ze čtverce udělat kruh. Placatá Země - Důkaz č. 10: Zakřivení Zem
 2. Celková plocha válce se skládá z plochy obou podstav a pláště válce. Plášť válce je součinem obvodu a výšky válce. Výpočet objemu/obsahu je jednoduchý. Nejdříve spočtete plochu podstavy válce (tj. plochu kruhu) a pak ji vynásobíte výškou. Výpočet válce onlin
 3. Jak vypočítat obsah trojúhelníku. I když nejběžnějším způsobem, jak vypočítat obsah trojúhelníku je vynásobit délku jeho strany příslušnou výškou a vydělit dvěma, existují ještě další možnosti. Záleží na hodnotách, které máte pro výpočet k..
 4. kde m ěřená plocha zakrývá část menší než polovina plochy čtverce a po čet čtverc ů, kde m ěřená plocha zakrývá část v ětší, než je polovina plochy čtverce, je p řibližn ě stejný. Velikost m ěřené plochy S obrazce je proto dána vztahem 2 2 1 S S =S + . (1) b) Ur čení plochy vážení
 5. (10A+B)² je plocha celého čtverce, přičemž 100A² je plocha největšího čtverce uvnitř něj, B² je plocha nejmenšího čtverce uvnitř, a konečně 10A×B je plocha každého ze dvou zbývajících obdélníků. Tímto dlouhým a komplikovaným postupem dojdeme k tomu, že obsah celého čtverce odpovídá součtu obsahů čtverců.
 6. Obsah čtverce - testy a vzorec

Vypočítat obsah obrazců - Vzorce Matematik

Vyhláška č. 167/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb Pro výpočet obsahu obdélníku je zapotřebí znalost délky jeho dvou stran.Obdélník je rovinný útvar, který má vždy protilehlé strany stejné délky a strany sousední jsou různé délky. Pokud by byly sousední (resp. všechny) strany stejně dlouhé, jednalo by se o čtverec. Obsah obdélníku je pojem označující velikost plochy, který obdélník zaujímá To je plocha čtverce, jehož strana má délku jeden metr. Decimetr čtvereční (dm 2) Decimetr čtvereční je plocha čtverce, který má stranu délky 1 dm. Jenže pozor! Jeden metr má sice 10 decimetrů, ale jeden metr čtvereční má 10 krát 10, takže 100 decimetrů čtverečních

Vypočítej obvod a obsah čtverce, když známe délku jeho úhlopříčky e = 4,2 m. Vypočítej, o kolik m 2 se zmenší její plocha, pokud se ohradí okrasným plotem, který má šířku 60 cm.. Plocha z obvodu kruhu: P = O 2 / 4 π; Čtverec . Průměr kružnice vepsané je roven délce strany čtverce: Strana čtverce: a = d Průměr kružnice opsané je roven délce úhlopříčky čtverce. Strana čtverce: a = d / √2 Plocha čtverce v porovnání s plochou kruhu: kružnice vepsaná: P kruhu = P čtverce × π / 4 ≈ 0,785 P čtverce

Objednat správný počet podlahové krytiny, je základ jejího úspěšné pokládky. Abyste zjistili, kolik podlahové krytiny budete potřebovat koupit, musíte změřit rozměry místnosti, vypočítat rozlohu podlahy a to následně přepočítat na počet balení konkrétní podlahy. A jak na to? S tím vám v tomto článku pomůžeme. Co budete potřebovat? Měřící pásmo, papír. 20) Plocha kruhu je o 20% menší, než je plocha čtverce. Vyjádřete, o kolik procent je plocha čtverce větší, než je plocha kruhu. [o 25%] 21) Plocha kruhové výseče tvoří 40% plochy kruhu. Určete středový úhel kruhové výseče. [ =144° lichoběžník, obsah lichoběžníku, obvod lichoběžníku. Obvod lichoběžníku. Obsah lichoběžníku. Střední příčka lichoběžník ↑ Danca666: ↑ marnes: naznačoval příklad plocha čtverce A=100, plocha kruhu B=80 (číslo B je o 20% menší než číslo A) - budu z něj vycházet. A nyní - číslo A je tedy 100% a B je 80% z A(plocha kruhu je o 20% menší než plocha čtverce). Teď když budeš považovat B jako 100%, tedy 80 bude 100% (protože zadání se ptá, o kolik je větší povrch čtverce vůči. ÚVODNÍ STRÁNKA - Optický klam - Pohyblivá plocha. Optický klam - Pohyblivá plocha. Tento optický klam se skládá z většího a menšího čtverce. Každý čtverec, je složen z malých černobílých hvězdiček. Když se na obrázek díváte a trochu pohnete hlavou, vypadá to, jakoby se zadní čtverec pohyboval..

Kruh, kružnice: obsah a obvod — online výpočet, vzore

Plocha obdélníku je 48cm2. Tento obdélník je tvořen 6 řadami po 8 čtvercích. Abychom vypočítali OBSAH vynásobíme čísla 6 a 8. Vypočítej plochu (obsah) těchto obdélníků! 20cm2 18cm 2 14cm2 30cm2 22cm2 . Můžeme počítat obsah rovinného útvaru be Kosočtverec nemůže mít kružnici opsanou (s výjimkou čtverce) Obsah (plocha) a obvod kosočtverce . obvod o = 4*a nebo o = 2*√(u 1 2 + u 2 2) obsah S = (u 1 *u 2)/2 nebo S = a 2 *sin(α) Zdroj: Wikipedia.org, 2014 Planimetrie, rovinné útvary Tvar sendvičů: čtverce Sendvičovače, známé také jako toustovače, slouží k jednoduchému a pohodlnému zapečení pečiva. Některé druhy sendvičovačů navíc disponují náhradními nástavci, díky kterým vykouzlíte vafle, opečenou zeleninu, panini a další chutné snídaně, svačiny i večeře

Plocha kruhu je o 20 % menší, než je plocha čtverce. Vyjádřete, o kolik procent je plocha čtverce větší, než je plocha kruhu. [o 25 % ] Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku, který má stejný obsah jako čtverec se stranou Kalkulátor - obsah kruhu - zadej hodnoty V jakých jednotkách (units) bude zadáno, v takových bude výsledek, ale jednotkách plošných² Plochu čtverce m ůžeme rozd ělit na t ři části. Červená plocha: Obsah čtverce bez obsahu vepsané kružnice 2 2 2 2 c 2 4 a a S a aπ π = − = − . Modrá plocha: Obsah čtverce bez obsahu čty ř čtvrtkruh ů o polom ěru 2 a (tedy jednoho kruhu o polom ěru 2 a) 2 2 2 2 m 2 4 a a S a aπ π = − = −

Ar (jednotka plochy) - Wikipedi

Dopočítej online snadno a rychle poloměr, průměr, obvod, obsah kruhu nebo také kručnice, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej jednu veličinu a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch Pojem plocha se používá nejen pro označení geometrického útvaru v prostoru, ale také pro označení obsahu geometrického obrazce. Body a přímky mají nulovou plochu. Plocha čtverce o stranách a a b je . V závislosti na definici může mít objekt i nekonečnou plochu, např. celá (neomezená) rovina Plocha rohu je rozdíl čtverce a malého čtvrtkruhu.) Miroslav Homola, Cvrčovice. Plocha velkého čtvrtkruhu = π/4. Plocha dvou malých půlkruhů = plocha malého kruhu = π/4. Jelikož se obě plochy rovnají, tak to, co do velkého čtvrtkruhu přebývá (šedá plocha) je stejné jako to, co do něj chybí (černá plocha.

Hlavolam Čtverce II. - Kolik naleznete na obrazci čtverců? Nepočítá se obrázek jako takový (tedy plocha podkladu), jen obrazec tvořený čarami Výpočet obvodu všech hran krychle. Kalkulačka pro výpočet celkové plochy nebo povrchu stran krychle a převod na obsah nebo objem krychle, vzorec krychle, plocha neboli plášť z obvodu nebo obsahu. Výpočet objemu krychle online. Vzoreček na výpočet krychle. Odkazy. Hádanky - rozdělení čtverce na 13 úplně shodných díl Všechny strany jsou stejné a součet vnitřních úhlů = n-2mx180°. Pomocnými přímkami, vedenými středem, si rozdělíme plochu na stejně velké trojúhelníky. Vypočteme plochu jednoho trojúhelníku a násobíme počtem všech trojúhelníků, čímž dostaneme plochu mnohoúhelníku. Např. plocha šestiúhelníku na obrázku

Ornament je složen z jednoho čtverce a čtyř půlkruhů, které jsou rozděleny vždy na tmavou a světlou polovinu. Čtverec má obsah 400 cm2. Vypočtěte s přesností na cm2 obsah tmavé plochy ornamentu. (J2014/10) Ke vchodu do rodinného domku vede schodiště s pěti schody, které jsou 20 cm vysoké a 30 cm široké obsah S obrazce je kladné číslo, které má tyto vlastnosti: ­ shodné obrazce mají sobě rovné obsahy ­ skládá­li se obrazec z více navzájem se nepřekrývajících obrazců, je jeho obsah roven součtu obsahů jednotlivých obrazců ­ obsah čtverce o straně 1

Optimální půdorys ve tvaru čtverce poskytuje výborný poměr mezi velikostí plochy obvodových stěn a vnitřního prostoru vybízí tak k rozšíření na 3+kk. Minimální plocha obvodových stěn takto šetří náklady nejen při výstavbě, ale i při vytápění domu Plocha kruhu je o 20% menší, než plocha čtverce. O kolik procent je plocha čtverce větší, než plocha kruhu? Toto zvládne jen 32% lidí... patříš mezi ně IZOTECHNIK s.r.o. Bystřice 1260, 739 95 Česká republika IČO: 25358766 DIČ: CZ2535876

Maturita 2013: Ilustrační test — Matematika

ARDEX AF 825 slouží jako lepidlo - disperzní fixace volně ložených kobercových dílů. Vhodné pro materiály z bitumenu/vliesu, EVA pěny/vliesu, PVC, PUR - chalupa do tvaru čtverce - jedná se o uzavřený dvorek - projekt je k dispozici - přízemní s půdou Zastavěná plocha: - cca 225 m2 Termín: - jaro - podzim 2021 Lokalita: - Paseky u Proseče u Skutče, okres Chrudi Metr čtvereční. Jednotkou obsahu je metr čtvereční - matematicky se značí písmenem m s číslem dva v horním indexu: m².. Jeden metr čtvereční je čtverec se stranou 1 m. Obsah neboli plocha čtverce se vypočítá podle vzorce S = a · a

Okna v atypickém tvaru? Vyšší cena není jediný problém

Matematika 1LM. Týden 23. 3. - 27. 3. 2020. Jednotky obsahu. Obsah vyjadřuje velikost plochy. Základní jednotkou obsahu je metr čtvereční, což je plocha čtverce o straně délky 1 metr Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha . Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. Označuje se písmenem S. základní jednotka 1 m 2. obsah čtverce o straně 1 m. 1 ar - obsah čtverce o straně 10 m. 1 hektar 1 ha obsah čtverce o straně 100 m. převodní řada: km 2 100 ha 100 ar 100 m 2. Poptávám pokládku koberce: Popis: - realizace pokládky koberce v kancelářích - s odstraněním původního koberce - nový koberec - lepené čtverce - bez dodání materiálu Rozměry: - podlahová plocha 170 m2 Termín: - od poloviny prosince 2020 Lokalita: - Praha 2. Ze čtverce se stranou délky ï ò cm je vystřižen kruh s největším možným průměrem. Kolik procent obsahu tvoří odpad? Obsah čtverce S = 36 . 36 = 1296 cm2 Poloměr kruhu r = 36 : 2 = 18 cm Obsah kruhu S = 3,14 . 182 ≐ 1017,36 cm2 Odpad 1296 - 1017,36 = 278,64 cm2 Procenta 1% .12,96 278,64 : 12,96 = 21,5% 3 Plocha náměstí, plochy vzorce kalkulačky umožňuje vyhledání plochu čtverce, podle vzorců, pomocí délky čtverečních stranách nebo diagonále

Protože je plocha čtverce dána druhou mocninou jeho strany, je 1 km² roven 1000² (tj. milionu) m².Kilometr čtvereční je největší běžně používanou jednotkou plochy. Vyjadřují se v něm zejména rozlohy administrativních celků (okresy, kraje, státy apod.) a dalších planetárních objektů (kontinenty, moře) 2 Prohlédněte si klasický vzorec a vypočtěte plochu čtverce. Jako rovnoběžník se plocha tohoto geometrického útvaru vypočítá vynásobením základny a výšky mezi nimi. V tomto konkrétním případě má každá strana stejnou délku, l, takže vzorec lze napsat jako A = l x l = l 2, Tento krok bude velmi užitečný později Druhá mocnina a2 čísla a odpovídá ploše čtverce o stran ě a. Vyšrafovaný obdélník má plochu 1S a a= ⋅= a vidíme, že tato plocha je v ětší než plocha čtverce a2. Pokud je délka strany čtverce menší než 1, je modrá plocha (a2) menší než vyšrafovaná plocha (a) platí a a2 <

Plovoucí podlaha Quick-Step Creo - Bříza máslová | LaSamba

Přímková plocha - určena třemi řídícími křivkami, příp. plochami. Protože rovina kružnice a čtverce jsou rovnoběžné, sestrojujeme přímku rovnoběžnou s tečnou t, která má se čtvercem pouze jeden společný bod. Tím společným bodem musí být vrchol čtverce. 3. Tedy spojnice vrcholu čtverce a bodu T na kružnici j Pozn.: obsah = plocha (zelená barva pro čtverec a modrá barva pro obdélník) Na centimetrové síti je vyznačen obsah = plocha: 1, čtverce o délce strany 1 cm . S = 1 cm2. 2, obdélníka o délce strany 3 cm a délce sousední strany 1 cm. S = 3 cm2. S = 3 cm 1. Fyzikální veličina - PLOCHA. Zavedení veličiny, jednotky a převody jednotek. Výpočet obsahu obdélníka a čtverce . 2. Převody jednotek plochy - video z portálu MATEMATIKA.CZ (zdroj Youtube.cz) 3 Plocha o velikosti jednoho metru čtverečného odpovídá obsahu čtverce, jehož strany mají velikost jednoho metru. Dílčími jednotkami metru čtverečného jsou např. decimetr čtverečný, centimetr čtverečný. Násobnými jednotkami metru čtverečného je např. kilometr čtverečný

Ve všech vrcholech čtverce o straně a je umístěn kladný bodový náboj Q.. a) Určete intenzitu elektrického pole a potenciál ve středu čtverce. b) Jaký náboj q musíme umístit doprostřed čtverce, aby síly působící na každý náboj byly rovny nule Čtverce, obdélníky a kruhy mají svá těžiště ve středu, souřadnice těžiště pravoúhlého těžiště je třetina odvěsny měřeno od pravého úhlu. Pokud je část plochy vyříznuta, tak v čitateli i jmenovateli je u této plochy záporné znaménko. Složité průřezy ohraničené křivkam Dotykové plošky mají být přibližně rovnoměrně rozloženy na ploše čtverce o straně 25 mm, tj. na ploše 625 mm 2 (tak jak na obrázku) a kontroluje se na barvu. Drsnost obrobených ploch před zaškrabáváním smí být nejvýše H max = 18 μ tj. přibližně Hsk = 4 μ • Plocha A pr ůřezu • Statické momenty Sx a Sz pr ůřezu k momentovým osám x a z • Sou řadnice xT, zT těžišt ě T pr ůřezu • Momenty setrva čnosti Ix, Iz k osám x, z o sou čin plošného obsahu a čtverce vzdálenosti obou os. 1

Plovoucí podlaha Krono Original Variostep NarrowKoupelnové fantazie v obkladech a dlažbách 2009

M 6 - 20 - obvod a obsah čtverce Opakování z 5.ročníku Obsahem obrazce rozumíme plochu, která je ohraničena obvodem obrazce (např. plocha, na kterou položíme v místnosti koberec, plocha stěny, kterou natíráme barvami,) D C a A a B Černou barvou je zvýrazněn obvod obdélníku, žlutou barvou je vyznačen jeho obsah. Příklad 18 : Je dána strana čtverce o velikosti a = 4 m. Určete velikost strany čtverce s obsahem dvojnásobným. Příklad 19 : Vypočtete obsah čtverce a velikost strany čtverce s úhlopříčkou u = 5 cm. Příklad 20 : Je možné, aby jeden a ten samý čtverec měl : a) obvod 36 cm a obsah 49 cm2; b) obvod 44 cm a obsah 121 cm2 Plocha toho čtverce je a na druhou, tedy 64 cm čtverečních. Plocha toho opsaného kruhu je pí krát r na druhou = 3,14 krát 32 = 100,5 cm čtverečních. Rozdíl plochy kruhu a plochy čtverce je 100,5 - 64 = 36,5. Takže 36,5 je součet obsahů těch 4 bílých ploch (nevybarvených částí půlkruhů nad stranami čtverce) Co je to OBSAH? = plocha, rozloha. Označuje se písmenem . S. OBSAH . ČTVERCE. C D. a. obsah čtverce . a. jsou délky stran . S = a . a A a obdélník, obsah obdélníku, obvod obdélníku. Obvod obdélníku. Obsah obdélníku. Obdélníková úhlopříčka. Poloměr kružnice opsané obdélník

 • Skládání slov z písmen online.
 • Ducati monster 2001.
 • Fan macbook.
 • Lyžování v prosinci.
 • Co je optimální počet dodávek za období.
 • Efialtés z trachie.
 • Etikety na láhve ke stažení.
 • Alkaloidy eluc.
 • Citroen 2cv 1990.
 • Sportovní šaty na ramínka.
 • Umbro kopačky.
 • Zti definice.
 • Sigma znak.
 • Svedska.
 • Vedlejší úhly pracovní list.
 • Penovy makeup alverde recenze.
 • Kdy je nejkratší den a nejdelší noc.
 • Dakota fanningová heather joy arrington.
 • Arginmax pro muže.
 • Dlna android client.
 • Hřib žlučník využití.
 • Kultura aktuálně.
 • Život s čivavou.
 • Youtube liam payne.
 • Home again online.
 • Eshop rucni prace.
 • Mikaela shiffrinová.
 • Zapečené těstoviny s cuketou.
 • Odpočet do vánoc 2018.
 • Jak odstranit permanentní katetr.
 • Perspi guard.
 • Jak poslat sms z jiného čísla.
 • Hoj vzhůru pestrý sokole.
 • Domácí mast na klouby.
 • Šaty se stojáčkem.
 • Linkovací strojek beugler.
 • Drť pod zámkovou dlažbu.
 • Ja tonya.
 • 3 1tt.
 • Konektor dvi d.
 • Naevus flammeus novorozenec.