Home

Obrázky v bakalářské práci

Seznam obrázků ve Vaší bakalářské, diplomové práci nebo jakémkoli jiném dokumentu vůbec nemusí být složitý na vytvoření. Vůbec není potřeba se trápit s číslováním obrázků, není potřeba sepisovat stránky, na kterých jsou obrázky umístěny. Na vše se dá použít jednoduchých funkcí Wordu. Odpadnou tedy problémy, kdy se doplní text a obrázek se posune na. Ve své diplomové práci bych v teoretické části ráda využila obrázky, které jsem si sama vytvořila. Ale vytvořila jsem je na základě jiných obrázků, buď ze starších publikací, kdy by se obrázky hůře skenovaly a výsledný obrázek by nebyl nejlépe čitelný, nebo se mi zkrátka forma zpracování obrázku do práce nehodila, tak jsem jej překreslila, aby jsem v práci. V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita. Konkrétně je tím myšleno např. to, že byl Jan Hus upálen 6. 7. 1415, apod. Pokud však v práci byla použita např. celá věta nebo odstavec o této události, pak je potřeba zdroj uvést Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Obecné zásady formální úpravy ⚫ Zvyklost bílý papír A4text tištěn oboustranně ⚫ Řádkování 1,5 (citace obvykle 1) ⚫ Poet znaků - Bakalářka: min. 40 normostran, (cca 72.000-90 000 znaků s mezerami) - Diplomka: min. 60 normostran, (cca 126 000 - 162 000 znaků s mezerami ⚫ Normostrana - 1800 znaků s mezeram obsahuje kromě samotného textu i citace, obrázky, grafy, tabulky. 9. Závěr. Jak správně napsat závěr bakalářské / diplomové práce je popsáno v samostatném článku. neobsahuje citace, shrnuje celou práci (byť jsou konkrétní výsledky uvedeny v praktické části)

Seznam obrázků ve Wordu Formatovani-dokumentu

 1. Obrázky a tabulky se þíslují v pořadí, v jakém se na ně v textu objevují odkazy, a to průběžně v celé práci. V textu se obrázky a tabulky umístí co nejblíže odpovídajícímu odkazu. Na každý obrázek nebo tabulku, které se v práci vyskytují, je nutné v text
 2. Do abstraktu v bakalářské práci se neumisťují žádné obrázky, grafy nebo jiné různé symboly. Z pravidla bývá umístěn na začátek práce ještě před jejím obsahem, ale záleží na formálních požadavcích jednotlivých vysokých škol. V některých případech se abstrakt v bakalářských pracích neuvádí
 3. Musís si sesumírovat v hlavě o čem chceš psát. Úvod se píše až na závěr- popíšeš, proč sis tema vybrala a napíšeš čemu se v následující BP věnuješ a popišeš v krátkosti jednotlive kapitoly . Metodika je to jak v práci budeš zhodnocovat informace, předpokládám, že analýza
 4. Jak citovat obrázky v bakalářské práci. Většina vysokých škol vyžaduje konzistentní formát bakalářské práce. Požadavky na takové formátování jsou uvedeny v metodických pokynech pro vypracování prací. Samozřejmě jsou vysoké školy, ať už státní nebo soukromé, které mohou být různě benevolentní ve svých.
 5. Seznam tabulek Pokud jsou v práci více než 3 tabulky Seznam grafů/obrázků Pokud jsou v práci více než 3 grafy/obrázky Seznam zkratek Uvedou se všechny použité zkratky s výjimkou běžných jazykových zkratek (atd., např., apod.

V univerzitní knihovně si pro lepší představu vyhledejte bakalářské práce vašich předchůdců - normy se mohou lišit nejen podle fakulty ale i katedry. V případě, že narazíte na nesrovnalosti, které vám nikdo nedokáže zodpovědět, příliš nad tím nedumejte - nejdůležitější je faktický obsah práce, ne velikost. V práci autor podává písemnou formou obraz o úrovni svých znalostí, o schopnosti jak je uvedeno v tabulce 3.1 6. Obrázky 3. Pod pojmem obrázek rozumíme souhrnně všechny grafické objekty (obrázky, kresby, disertační, diplomové a bakalářské práce bez souhlasu autora jenom v rozsahu vyjmenovaném v zákonu (§35 a. Viz Citace v bakalářské práci. Pozor si dejte u obrázků, tabulek a grafů. Viz Obrázky, tabulky a grafy v bakalářské práci. To, co z vaší hlavy je, také tak prezentuje (myslím si, domnívám se, došel jsem k závěru, podle mého názoru apod.). Pozor, abyste vlastní názory neprezentovali jako obecně platné zásady

V produktové bakalářské práci (s výjimkou samotných tvůrčích výstupů/mediálních produktů) je nutno, stejně jako v každé jiné odborné práci, dodržovat odborný styl. V tvůrčích výstupech/mediálních produktech je třeba dodržovat styl žurnalistický (publicistický), v souladu s příslušným cílovým médiem Jak citovat v závěrečné práci interní materiály nějaké firmy? Pokud autor závěrečné práce čerpal údaje z materiálů nějaké firmy, měly by být tyto materiály také ocitovány. Jedná se o interní a nepublikované zdroje, na jejichž citování norma ISO 690 přímo návod neuvádí. Důležité však je, aby citace. V práci je nezbytné řádně citovat. V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být doslovná citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata (například: Hampl 1996, s

V bakalářské práci NEMUSÍ být kapitola zabývající se didaktickou transformací. Následující kapitoly platí pro oba typy BP: Literatura V soupisu citované literatury musí být uvedeny jen ty práce, na něž jsou v textu odkazy. Naopak všechny citace odkazované v textu musí být uvedeny v soupisu citované literatury Je to právě formátování, na čem spočine první pohled každého čtenáře, tedy i toho, kdo Vaši práci hodnotí. Profesionální formátování je důležitou a neoddělitelnou součástí každé bakalářské, diplomové, absolventské, disertační či jiné závěrečné práce. Závěrečná práce je Vaší vizitkou V opačném případě (či jsou-li tabulky či obrázky příliš rozsáhlé) je umisťujeme do přílohy. Celková délka práce je zpravidla 40-50 stran bez příloh, maximálně však 70 stran včetně příloh. Oboustranný tisk šetří lesy. Doporučená struktura bakalářské prác • na všechny tabulky a obrázky z Přílohy musí být odkaz v textu práce (P říloha č.) • obrázky a tabulky mohou být umíst ěny přímo v textu (za textem), ke kterému se vztahují, také s odkazem (Obr. 1 nebo Tab. 1, atd.). Do P řílohy pak dávejte spíše tabulky a obrázky v ětšího rozsahu Bakalářská práce je první náročnější útvar odborně-vědeckého stylu, s nímž se student setká v závěru tříletého bakalářského studia. Student prokazuje zejména schopnost samostatné vědecké práce, literární rešerše a prezentace získaných dovedností (především při obhajobě bakalářské práce). Pokud na internetu marně hledáte vzor bakalářské práce.

Téma diplomové a bakalářské práce si studenti volí podle svého studijního oboru, své další specializace, svých specifických zájmů, podle zájmu podniku, ve kterém budou svou diplomovou práci zpracovávat, resp. v závislosti na vědeckovýzkumných úkolech fakulty nebo katedry Název bakalářské práce musí přesně odpovídat názvu uvedenému v Zadání bakalářské práce a Přihlášce k SZZ. Vnější úprava bakalářské práce Práce se odevzdává vázaná pevnou knihařskou vazbou s textem. Vzor obálky viz níže. Odevzdání bakalářské práce • Student odevzdá svázanou, tužkou nepopsanou práci v termínu dle harmonogram Na všechna zjištění bude dost prostoru v následujících částech práce. Obrázky, grafy nebo tabulky by se v úvodu neměly vyskytovat vůbec. Neuvádějte ani citace, ať už doslovné, resp. přímé nebo nepřímé V programu uskutečňovaném v českém jazyce může fakulta předpisem stanovit možnost předložit bakalářskou, respektive diplomovou práci ve slovenském jazyce nebo jiném jazyce. Bakalářská, respektive diplomová práce může být vždy předložena v anglickém jazyce, není-li to výslovně zapovězeno charakteristikou.

fotografie / obrázky / tabulky / grafy apod

Filip Krampla a jeho rýží lepený nábytek Sokui | Design

Abstrakt bakalářské práce SeminarkyZa

Pokyny pro vypracování bakalářské prác

6. Microsoft Word - seznam obrázků/generování seznamu obrázků

Časopis Jordan Journal of Physics /srpen 2020/ vydáváFormátování, korektura a úprava bakalářských i diplomovýchNaše služby | Upravapraci
 • Má smysl pískování skel.
 • Fortuna casino aplikace.
 • Pláž gold.
 • Strážci vesmíru epizody.
 • Toyota tundra 2018 cena.
 • Mazda cx 5 cenik.
 • Nissan brno.
 • Dance kostýmy.
 • Arrow 4 série.
 • Pramen řeky colorado.
 • Šaty standardní tance.
 • Lego boost navod.
 • T mobile neomezená data na léto.
 • Hnědý tuk u novorozenců.
 • Ctg monitor hodnoty.
 • Jagten imdb.
 • Karel hynek mácha.
 • Hearthstone account.
 • Sekundární struktura nukleových kyselin.
 • Jak poznat předkus.
 • Male short hair.
 • Jak vyčistit pískoviště.
 • Kruhy v obilí 2016 čr.
 • Dmx kabel.
 • Souhvězdí odysseus.
 • Porota.
 • Plants vs zombies full version.
 • Půjčovna strojů na čištění koberců.
 • Růže z jericha botanic.
 • Underground game.
 • Toy pudl stenata prodej.
 • Sigourney weaver 2018.
 • Mezopotámie náboženství.
 • Ploty na klíč ostrava.
 • Návrat domů 2009.
 • Dršťky harmonika.
 • Wehrmacht uniforma.
 • Autokelly grafický katalog.
 • Ideje platon.
 • Test deprese deti.
 • Bepanthen na puchyre.