Home

Kubismus v poezii

Literární kubismus a Guillaume Apollinair

Neuman. Tento směr se projevuje v mnohých dalších směrech dvacátého století jako futurismus a kubismus. Vitalismus byl směr v české poezii a próze, který se úzce se prolíná s impresionismem a ovlivnil pragmatické literáty. Byla to reakce na válku a krizi všech hodnot. Zobrazuje radost z maličkostí, z pouhé existence a. avantgardnÍ umĚleckÉ smĚry v poezii · rozvíjejí se hlavně mezi dvěma světovými válkami, navazují na umělecké směry konce 19. století · opět důraz na hledání nových cest, na tvůrčí individualismus, umělec je ovlivněn moderní dobou, ale i hrozbou vále

7.1 Spisovatel, jenž zásadně ovlivnil moderní světovou poezii, ve své tvorbě propojoval kubismus a futurismus, využíval principu asociací a vynechával interpunkci. Známá je jeho polytematická báseň a kaligramy. 7.2 Laureát Nobelovy ceny za literaturu je čelným představitelem absurdníh Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce.

Kubizmus a poezie starého světa Living

V Chocholově díle byl kubismus jen krátkou epizodou, po roce 1914 se přiklonil k internacionálnímu konstruktivistickému proudu. Pavel Janák (1882-1956) Architekt, designér a teoretik umění. Studoval architekturu na pražské technice a na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesora Otto Wagnera. V letech 1908 až 1909. - I kubismus měl svou historii vývoje: - Po fázi analytické = rozkladné, v níž byly tvary předmětů zkoumány ze všech stran, následovalo období syntetické = spojovací. Zde již předmět nebyl rozkouskován na nekonečné množství částí a tvary se jakoby vraceli do sebe V literatuře se snaží o vymanění z nadvlády logického myšlení a mluvnických pravidel. 1. EXPRESIONISMUS . KUBISMUS; z lat. cubos = krychle; vznikl ve Francii a znamenal revoluci v malířství. Podněty reálného světa jsou zobrazovány současně v několika úhlech pohledu. Úsilí objevit podstatu, užívání tlumených barev

Kubismus Rozbor-dila

 1. Kubismus - z lat. cubus = krychle, vznikl ve Francii pod vlivem španělského malíře Pabla Picassa, vytváří obrazy jako barevné a tvarové náznaky, jako rozklad a volný sklad skutečnosti. Jednotlivé části skutečnosti jako by byly zachyceny z různých úhlů pohledu. V literatuře, hlavně poezii, je kubismus spoje
 2. literární kubismus je hnutím počátku dvacátého století, které se vyznačuje estetikou, která zlomí formu, rozbíjí se s tradičními lineárními narativními perspektivami a zpochybňuje samotnou představu o reprezentaci.. V tomto smyslu byl styl inspirován kubistickým hnutím vizuálního umění pod vedením Pabla Picassa a Georgesa Braqueho (1907-25), kteří také ovlivnili.
 3. Kubismus v architektuře: český světový unikát. 15.6.2017. Kubismus se stal svého času celoevroým fenoménem, zejména v malířství a sochařství. Na našem území však pronikl i do architektury, což je dodnes světový unikát. Kliknutím zvětšíte
 4. v Čechách až kolem 1910 díky: . cestám umělců do Paříže (Filla, Gutfreund, Kubišta, J. Čapek)Kramářovým nákupům obrazů Picassa a Braqua . VINCENC KRAMÁŘ. odborník a znalec kubismu=sběratel a hlavní teoretik kubismu 1909 - rok 1 českého kubismu - Kramář koupil Picassovu Hlavu Fernandy; napsal studii 1920 - Kubismus jako magický realismu

2. Kubismus

 1. V české literatuře se symbolismus rozvinul ve druhé polovině 90. let 19. století po rozpadu České moderny. Psychologicko-sociologický symbolismus zaměřený na člověka se projevil v díle Antonína Sovy, zejména v jeho básnické sbírce Vybouřené smutky (1897) a v prozaické sbírce črt Lyrické vteřiny duše (1897). Symbolistickou poezii psala také Růžena Svobodová
 2. Zatímco čistý kubismus se projevil zejména ve výtvarném umění, nejvýznamnějšími představiteli byli malíři Pablo Picasso a Georges Braque, kubofuturismus tyto principy rozkládání reality na jednotlivé části používal i v literatuře. Dochází tak k tomu, že jazyková realita je rozložena na určité stavební prvky, jako.
 3. Kubismus v poezii Český kubismus . Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s.. Kubismus ist eine Stilrichtung in der Kunstgeschichte
 4. Evropě (navštívil Prahu).Propagoval kubismus v různých esejích a jeho tvorba je spojena s kubofuturismem technika vytv. nové skutečnosti z jednoduchých prvků a částic pronikajících do literatury.Protagonista moderní poezie.Vliv války, obdiv k moderní technice, civilizaci, městu, krása je v nejvšednějším životě.
 5. Mezi světovými válkami se v poezii prosazují avantgardní směry. Avantgarda znamená kráčet vpřed, tzn., že přichází s novinkami. KUBISMUS je hanlivé označení, pronikavá změna k přístupu ke skutečnosti, vnější realita je jen východiskem ke zcela novému uměleckému dílu, rozkládá se na nejmenší.
 6. a) Poetismus, surrealismus a dadaismus v české poezii Poetismus Jediný český umělecký směr. Vznikl ve 20. letech 20. století. Vzniká mezi autory Devětsilu, navazuje na proletářské umění

Kubismus ARTMUSEUM

Futurismus v literatuře Futurismus je první avantgardní směr, je považován za umění budoucnosti. Často bývá označován jako extrémní civilismu (též civilizační či civilní poezie je tendence v poezii konce 19. století a prvního dvacetiletí 20. století kořeny v proletářské poezii - propagátoři Nezval a Teige, spojení s Devětsilem; Cílem poetismu bylo úplné oproštění se od politiky a optimistický pohled na svět uměním života je umění žít a užívat nejen v literatuře, ale např i divadlo - Werich, Voskovec, hudba atd Kubismus. malíři Picasso a Braque jej formují před válkou v Paříži - nechtěli napodobovat skutečnost, ale rozkládali předměty i osoby na obrazech tak, jako by byly malovány z různých pohledů - zpředu i zezadu a ze stran současně

Literární a umělecké směry přelomu 19

 1. KUBISMUS První kubistický obraz Avignonské slečny namaloval Pablo Picasso v roce 1907, kontroverzní námět (prostitutky) doprovázela nezvyklá kompozice a negerské masky na obličejích žen. Slovo kubismus bylo původně hanlivým označením pro malíře, kteří prý malovali pouhé krychle (lat. cubus)
 2. Poezie v meziválečném období Kubismus - hlavně v malířství, úsilí postihnout podstatu věcí - rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky, geometrické tvary (kubus=krychle), mnohopohlednost, tlumené barvy postřelen, spolupracoval na několika revuích, ovlivnil moderní světovou poezii, představitel kubofuturismu.
 3. V české literatuře je spojován s počátky Osvobozeného divadla. KUBISMUS. Název od latinského kubus - krychle. Počátky spadají do přelomu století, souvisí s prostředím Paříže. Jako ucelený směr vystupuje v roce 1908, jeho rozvoj je přerušen 1. světovou válkou. Znovu se vrací v poválečném období
 4. Původní orientaci na kubismus v prosté, čisté formě a eroticismus za pařížského pobytu střídá artificialismus, směr, jehož se spolu s přítelem Štyrským stala zakladatelkou. Hlavním prostředkem tohoto nového směru byla spolupráce s básníky a úzká vazba na jejich poezii, cílem pak navození uvolněné, lyrické.
Guillaume Apollinaire: pronikání do říše snění – Novinky

- v dílech : obavy, neradostné pocity (děs, strach, ) - v poezii, próze i dramatu. Představitel : R. M. Rilke (rakouský básník) Kubismus - z lat. Slova CUBUS = krychle - typický pro avantgardu, podobné jak abstrakce, ale jsou důležité tvary a lini Kubismus narůstal mezi lety 1907 a 1911. Obraz Pablo Picassa z roku 1907 Les Demoiselles d'Avignon byl často považován za proto-kubistické dílo.. V roce 1908 kritik Louis Vauxcelles ve své recenzi na výstavu Georgese Braqueho v galerii Kahnweiler nazval Braque odvážným mužem, který opovrhuje formou, redukuje vše, místa a postavy a domy, na geometrická schémata, na kostky Futurismus vznikl v roce 1909 v Itálii a byl téměř výhradně italskou záležitostí, plochy divisionismus. Futurismus se od kubismu lišil tím, že nebyl tak klidný a statický jako původní kubismus Picassa, Braquea a Grise. tak jako v poezii volný verš a v hudbě polyfoni V dalších sbírkách se již Halas stává mluvčím národa : Torzo naděje /1938/ - umělecky nejsilnější vystižení tragické atmosféry r.1938 v české poezii /básně Praze, Zpěv úzkosti, Mobilizace /, Naše paní Božene Němcová /1940/, Ladění /1942/ - zdůrazňuje motiv domova a rodné mateřštiny. Halasův složitý. - Němec žijící v Praze, píše německy, reportér, novinář - přezdívka zuřivý reportér- autobiografie Tržiště senzací- v 1. světové válce píše reportáže, poté do Prahy, po vypuknutí 2. sv. války - do Ameriky- člen komunistické strany ve 3 státech . Pozn

kubismus. uplatnil se zejména v malířství - předměty, které malíři zobrazovali, byly rozkládány na jednotlivé části, patrná byla snaha zobrazit daný předmět z více pohledů. literární kubismus rozkládal jazykovou realitu na jednotlivé obrazy nebo slova, z nichž potom vytvářel novou básnickou skutečnost. futurismu Český kubismus 1910-1919 - stála expozice . 2009-12-17 17:49. Český kubismus 1910-1919 DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ, 2. PATRO / 3. PATRO / 4. PATRO Epocha kubismu, ve světovém umění se projevující především v malbě a plastice, má v architektuře světový primát v Praze Byl především reakcí proti u nás vládnoucí ideologické poezii. Odporem proti romantickému estétství a tradicionalismu. Opuštěním dosavadních útvarů uměleckých. Možnosti, jež nám neposkytovaly obrazy a básně, jali jsme se hledat ve filmu, v cirku, sportu, turistice a v životě samotném

Avantgardní Umělecké Směry V Poezii

II) Kubismus III) Expresionismus IV) Geometrická abstrakce V) Dadaismus Ic IIb IIIa IVe Vd . 3. Přiřaďte výtvarné směry a jejich představitele a) německá skupina Der blaue Reiter, E. Munch (norský malíř) b) S. Dalí, J. Miró c) P. Picasso, G. Braque d) T. Tzara, M. Ray e) V. Kandinskij, P. Klee . I) Kubismus obsahuje poezii rodné země a obavu o její budoucnost (báseň Zpěv rodné zemi) Jaroslav Seifert (1901 - 1986) v roce 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu; byl básníkem, prozaikem, novinářem a překladatelem; narodil se v Praze na Žižkově - v r. 1929 byl vyloučen z KSČ a po r. 1948 byl několikrát nucen se odmlče

Kubismus - Vzniká ve Francii před první světovou válkou. Jistotu vidí v domově a vytváří poezii města - tzv. civilizační poezie. Z mého života - vzpomínková kniha, výklad vlastního uměleckého vývoje, ale i života celé avantgardní generace Literatura Literární impresionismus se projevil především posílením lyričnosti a hudebností verše. Tematicky se orientoval na intimní a přírodní poezii. Dále došlo k vyjadřování v náznacích, popisování emocí a nálad. To samozřejmě vedlo k jistému sblížení se symbolismem

Kubismus - především výtvarný směr; znamenal obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. V poezii prosazovali návrat spontánnosti, která vedla k naivitě a jistému primitivismu a ve svých. avantgardními směry jsou např. kubismus, futurismus, dadaismus, poetismus a surrealismus - . objevuje se víc v poezii než v próze. Mezi autory avangardní prózy patří spisovatel Vladislav Vančura, i když všechna jeho tvorba není avangardní. Nevím, která díla jste brali ve škole, stejně které další autory.. Doplňuji v celé šíři proud a směrů ů - abstraktivismus, dadaismus, expresionismus, futu­ rismus, konstruktivismus, kubismus, surrealismus (nadrealismus) ad. V praxi se to v poezii projevil prohlubovánío m především versologických změn, které začali básníci praktikovat koncem romantism (poněkuu a vd pozadí v) období poziti Od padesátých let se ale vztah obou složek proměňuje a později Jiří Kolář poezii prakticky opouští. V přednášce se zaměříme na styčné body různých poloh Kolářova díla a na otázku proč a jak v něm poezie později ustupuje do pozadí. Expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží v Praze Kubismus pod vlivem P. Picassa a G. Braqua rozvíjen i skupinou Section d'Or a v českých zemích Skupinou výtvarných umělců (malíři B. Kubišta, E. Filla, sochař O. Gutfreund, architekti P. Janák, J. Gočár, J. Chochol). Silně zapůsobil na výtvarnou avantgardu před 1. světovou válkou i po ní, ovlivnil futurismus aj

Považován za jednoho ze zakladatelů moderní francouzské poezie, jeho díla propagují avantgardní malířství - především kubismus. Jeho díla se stala důležitým mezníkem ve vývoji francouzské poezie, dala formu nové moderní poezii, která oslavovala pocity a dojmy autorů ze života na přelomu 19.a 20.století. Kubofuturismu poznamenala řadu dalších směrů:futurismus, kubismus apod. v ČR se hlásili k civilizační poezii S.K. Neumann a J. Hora; proslavil se sbírkou Stébla trávy. obsah 12 veršů, další vydání se rozšiřovalo o další básně; Whitmanovy verše oslavují všední věci, přírodu, užitečnou lidskou práci, lidskou družnost

V architektuře a v užitém umění se na poátk u století představuje kubismus. Malířský směr, který se vyhranil v díle P. Picassa a G. Braqua kolem 1910 v Paříži pod 8 B LAŽÍýEK /K ROPÁýEK 201 V tom, co všichni souhlasí, je to, že nabývá určitých vlivů různých předvojů, kteří označovali poezii a umění obecně od počátku dvacátého století. Ať už se od nich dostaneme, nebo sbíráním jejich obsahu a formy, je spojení s těmito avantgardními hnutími široce přijímáno - vznikl v Itálii v době před 1. sv. válkou, zakladatelem a vůdcem Filippo Marinetti, hlavní důraz je kladen na pokrok a budoucnost, techniku všechno co je staré je špatné, rozvoj jenom v Itálii a v Rusku, došlo k radikálním odnožím fašismus a komunismus, autoři byli sebevědomí, neexistuje milostná poesie . KUBISMUS v výtvarné umění malířský protějšek literárního poetismu, zejména osobitý styl J. Štyrského a Toyen. Viz též artificialismus. Poetizace námětu i formy příznačná i pro další autory a směry (např. lyrický kubismus F. Muziky) v výlučně český avantgardní směr (od pol. 20. let 20. stol.) kubismus rozkládající hmotu na neidentifikovatelné věcné tva-ry, poetistická hravost, která mění všednost v magický kolotoč, až po katastrofismus a existenciální bolesti expresionismu, jež Holan poznává v poezii Georga Trakla - všechny tyto avantgardn

Světová literatura 1

Kubismus v malířství Akce již skončila Pokračujeme dalším zajímavým směrem, který se promítl převážně do malířství, a který zrodil velkou hvězdu světového umění Pabla Picassa Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke skandálnímu zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do. V době, kdy ve světě vládly literární, umělecké a kulturní směry jako strukturalismus ve vědě, syntetismus v divadle, surrealismus v malířství a dadaismus v poezii, se na české umělecké scéně vyskytl literární směr, který ve světě neměl obdoby - a psal o něm i André Breton, nejznámější francouzský surrealista..

Video: Český kubismus a jeho představitel

Naskle, balíme! / výstava diplomových prací z Ateliéru

Chtěl v poezii prosadit to, co dělal kubismus v malířství. Rozkládat literární obraz skutečnosti na dílčí prvky, aby z nich složil novou, autonomní realitu, do níž promítal své vidění světa. V roce 1914 reagoval Apollinaire také na Marinettiho futurismus, kdy Galerie Orlovna v Kroměříži zve na výstavu sochaře, malíře, spisovatele a básníka Jaroslava Kovandy. Zahájení výstavy Kubismus v praxi proběhne v pondělí 10. července v 17 hodin. Jaroslav Kovanda (1941) je v českém kulturním prostoru St řední pr ůmyslová škola strojnická Olomouc, t ř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern ě Registra ční číslo projektu: CZ.1.07 /1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk, um ění a kultura Sada: 3 Číslo materiálu v sad ě: 12 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik V této prezentaci se žáci seznámí s novými uměleckými směry v poezii na počátku 20. století a uvědomí si, jak tyto směry ovlivnily poezii českou. Kubismus - umělecký směr úzce související s futurismem - v literatuře tzv. kubofuturismus

Kubismus - Umění - Referáty Odmaturu

Ohlédnutí za autorem bibliofilií, originálně spojujících poezii s výtvarným uměním. Akademický malíř a grafik Vlastimil Toman (19. 2. 1930 v Třebíči - 11. 12. 2015 v Třebíči, původním povoláním malíř pokojů) vytvořil od vysokoškolských uměleckých studií, během padesáti pěti let v odříkavé existenci v. 13. Meziválečná poezie a próza Pracovní list 13C 1. Vyjmenuj znaky moderního (experimentálního) proudu v próze. 2. Ukázky a úkoly A Ano vždyť se to dosud nestalo aby si do postele poručil k snídani pár vajíček co jsme bydleli U městskéh -v Apollinairově díle prolínání obou směrů-polytematický svět => kubismus v malířství Obohacení jazyka o hovorová slova , vulgarismy, novotvary- Rusko, Mjakovkij . Francie Guillaume APOLLINAIRE -propagátor moderních uměleckých tendencí (kubismus, futurismus)-psal odborné eseje, poezii, prózu, dramat

Poetismus je ryze český umělecký směr, který v sobě syntetizuje a převáří poznatky světových výtvarných směrů, jako byl kubismus, futurismus, konstruktivismus. Lze ho také chápat jako specifickou verzi evroého dadaismu. Inspiraci také čerpal z primitivního a naivního umění proudy v poezii: Proletáská poezie - levicová autoi ovlivnni íjnovou revolucí, žádají zmnu v ízení revolucí. Autor programu Jií Wolker. Umní mlo být revoluní, srozumitelné, tendenní, vyzdvihovat kolektivismus. pedstavitelé: Jií Wolker (1900 - 1924 Lukáš Bílek (Jihočeská univerzita, České Budějovice, PedF; 5. roč.): Experiment jako program v české poezii 60. let Lukáš Vlach (Slezská univerzita v Opavě, FPF; 1. roč.): Proměny totálního realismu v díle Egona Bondyho a Bohumila Hrabal

Hlavní směry vývoje meziválečné české a světové poezie

Strukturovaný životopis - vzor v češtině pro rok 2014 Databáze knihovny - příklad databáze Access Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu Denis Diderot: Jeptiška Božena Němcová: Babička - charakteristika postav žebříčky stahován Socialistický realismus je jediný umělecký styl, který k nám byl importován jako celek. Po válce jej nám příznivci všeho moskevského vnutili a po roce 1956 zase, ve své čisté, stalinské podobě, zmizel. Jak se ale za těch několik let projevil ve výtvarném umění, ve filmu, v poezii, literatuře a dalších oblastech umění Studijní materiál Moderní umělecké směry 20. století z předmětu Literatura, střední škol Studijní materiál Avantgardni proudy ve svetove literature 20.stol. z předmětu Literatura, střední škol

Literární kubismus, charakteristika, představitelé a díla

Upozornění. Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky. Děkujeme za pochopení jako inspirace angloamerickou poeliotovskou poezii se proj evily v druhe sbirce Cizi pokoj, shrnuj ici verse z let 1943-1945. Priroda, ktera v dile Haukove hraje vyznamnou roli a do popredi vystupuj e zejmena v j ej ich poslednich textech (svetlo v zari, Dira skrz, Mozaika z vedrin, Vecerni prska) v V loňském roce se zúčastnil našeho velkého projektu Memento Tiziani, letos má celý prostor galerie sám pro sebe. Zahájení výstavy Kubismus v praxi proběhne v našem tradičním vernisážovém čase, v pondělí 10. července v 17 hodin Impresionismus nalezneme jen v malířství a v hudbě (možná v poezii), kubismus v malířství, sochařství a architektuře, sochaření za komančů šlo více do symbolismu než realismu atd. Škatulkování je vždy problematické. Chtěl jsem spíše zdůraznit období a ztrátu jakékoli duchovní či umělecké ideje Kubismus Z lat. cubus=krychle. Je umělecký směr úzce související s futurismem, znamená pronikavou změnu v přístupu ke skutečnosti, vnější realita byla rozkládána až na své nejjednodušší geometrické tvary a prostřednictvím umělcova intelektu a fantazie skládaná jako mozaika do nové podoby výtvarné nebo - ve.

Kubismus v architektuře: český světový unikát - Deník

Předválečná avantgarda v české literatuře. Kubismus, futurismus a expresionismus měli svůj ohlas také v předválečném těsně poválečném českém umění snaží se poezii spojit s všedním životem; básně mají nový obsah, změnil formu - volný verš. Literární kubismus vznikl ve Francii v návaznosti na malířský. Jeho hlavní představitel Guillaume Apollinaire (1880-1918) ve sbírce Kaligramy (1918) vytvořil básně-obrazy, v nichž se pomocí typografické úpravy pokusil spojit a ztotožnit poezii a malířství. Ve své nejslavnější sbírce Alkoholy (1913). - Studoval v Monaku a stal se bankovním ú ředníkem - Spolupracoval s kulturními revue a časopisy - Propagoval kubismus - Vymyslel tzv. Kaligramy = grafické básn ě - V roce 1914 se dobrovoln ě p řihlásil na frontu, kde byl ran ěn a operován - Dílo: Alkoholy ( Nejslavn ější básnická sbírka V poezii usiloval o vytvoření poezie z tzv. osvobozených slov, ze slov, jež by nebyla vázána větnou stavbou + odstraněna interpunkce, grafické normy, holá slova Kubismus je styl objevující se v malířství na počátku století. Kubističtí malíři (Pablo Picaso, George Braque,. Kubismus. Umělecký směr, vznikl počátkem 20.století. Ovlivnil především výtvarné umění. Rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky, geometrické tvary. Kubus = krychle. Pablo Picasso (1881 - 1973) - španělský malíř - žil většinu svého života v Paříži - namaloval i autoportrét . Georges Braque (1882 - 1963.

Kubismus v Čechách Výtvarná výchov

6. Novela, děj se odehrává v kubánské vesnici. Jeden starý rybář vyjíždí každé ráno na moře. Jednou chytí ohromnou rybu, ale nemůže ji vytáhnout na loď. Připlavou žraloci a celou mu ji sežerou. Rybář s nimi zápasí, i když ví že jeho boj je předem prohraný. Do vesnice doveze jenom kostru. Důležité je že se. Později se orientoval na angažovanou poezii v levicovém hnutí - sbírky Nepřerušená poezie, Básně pro všechny, báseň Svoboda. ANGLICKÁ POEZIE. Thomas Stearns Eliot /1888-1965/ Narozen v Americe, ale naturalizovaný Brit. Anglický nositel Nobelovy ceny z r.1948

Symbolismus (literatura) - Wikipedi

- převažuje duchovní tematika - hlavně v poezii, žánry světské méně výrazné, složité vyjadřování - barokní manýrismus - nepůvodnost obsahu a samoúčelné tříbení formy - vedle vyššího stylu existuje i baroko lidové - jednodušší vyjadřování a mírnější kontrastnost - architektura: kolonáda chrámu sv 2. - 3. Fin de siecle v literatuře a kulturních souvislostech na přelomu století. 4. Symbolismus a jeho projevy v poezii (prokletí básníci). 5. Apollinaire a kubismus. 6. Vliv německého expresionismu a francouzského surrealismu na umění první pol. 20. stol. 7. Dekadentní próza přelomu století (Huysmans, Barres). 8 Kubismus (1908 - 1914) kubistické obrazy - deformace viditelného světa, nikoli abstrakce. Nepoužívali konvenční perspektivy, ani realistických barev; Piccaso - Slečny z Avignonu. nejvíce se projevoval v poezii, v próze nebo v dramatu je oslaben děj, hravé scénky Hlavní oblasti vizuálního umění, které se staly předchůdci futurismu, byly kubismus, z něhož byly přijaty obrazové formy, a favvismus s jeho barevnými kombinacemi. Futurism v literatuře . Zakladatelem hnutí v Rusku byl umělec David Burliuk, jehož majetek se stal místem setkávání společnosti kubo-futuristů (Gilea)

v letech 19 13-1923 První léta moravského období Neumannova vyplňuje v poezii šfastně nalezená nota oslavy přírodních krás. Básníkův naturismus neznamená ovšem bezstarostný únik do přírody a pouhé smyslové splynutí s ní, jeho poezie i v tomto období zůstává spjata s člověkem Tisky na přání , Kubismus , Obrazy, reprodukce obrazů, fotografie . Paul Klee (1879 - 1940). Od dětství se věnoval hudbě a malbě a jak je zřejmé nakonec se rozhodl pro malbu - jeho obrazy patří mezi ceněná umělecká díla V poezii se autoři soustředili na nalezení vztahu mezi autorem a čtenářem, proto začali svoji poezii veřejně recitovat, nejprve tak činili v různých barech, galeriích a kavárnách, poté i na velkých mítincích. Kubismus přináší mnohopohledovou analýzu, vedoucí až k vytváření nové, autonomní vizuální reality na.

 • Andělé muka kniha.
 • Vysoký krevní tlak kdy volat lékaře.
 • Lanex lx2.
 • Chrám karnak.
 • Lasagne bolognese recipe.
 • Nové přerovsko.
 • Dorothy hamill and mark hamill.
 • Prace v japonsku agentura.
 • Coc news.
 • Kortizol hormon hodnoty.
 • Tp link reset.
 • Struktura porostu máku.
 • Avon katalog 14/2018.
 • Mckinsey zkusenosti.
 • Slepice těžká.
 • Stopy kuny.
 • Pístové spalovací motory.
 • Svatební mašličky s myrtou.
 • Maria mandl.
 • Hadog praha.
 • Stejnolehlost příklady a řešení.
 • Testy fotoaparatu.
 • Kancelářský nábytek jihlava.
 • Glasgow coma scale intubace.
 • Největší krajta.
 • Film strach online zdarma.
 • Svítící boty nike.
 • Vzor omluva zákazníkovi.
 • Azory cestopis.
 • Konektor dvi d.
 • Slavnosti piva krušovice 2019.
 • Zdravé muffiny s tvarohem.
 • Špatné výsledky cytologie diskuse.
 • Pohony vrat hradec králové.
 • Filtrovaná káva priprava.
 • Brian hugh warner death.
 • Jarní dekorace na stůl.
 • Samolepky na zeď krajina.
 • Wii party 2.
 • Muhammad ali stats.
 • Autofolie na karoserii.